Vila Mara

Straja - Lupeni - Hunedoara
Tel: 0723 599 185 sau 0722 644 228
E-mail: vilamara@yahoo.com